Programy podpor PGRLF pro rok 2018

     

Hlavní činností PGRLF je poskytování podpor formou dotací úroků z komerčních úvěrů, finanční podpora pojištění, poskytování záruk, půjček a úvěrů, či poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů. V současné době zahrnuje nabídka podpory ze strany PGRLF třináct programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků z komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů.

Chtěli bychom Vás nyní informovat, že v roce 2018 jsou přijímány žádosti v rámci PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) následujících programů:

Investiční úvěry a Provozní úvěry - od 2. 1. 2018 je otevřeno nové kolo příjmu žádostí s upravenými pravidly programu. Zásadní změnou je rozšíření okruhu žadatelů v oblasti zemědělské prvovýroby a zvýhodnění výše podpory pro Začínající podnikatele v dané oblasti podnikání. Příjem žádostí je možný pouze elektronicky. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci obou programů, je 250 žádostí.

Od 1. 1. 2018 je zahájen příjem žádostí programu Podpora pojištění dle upravených pravidel programu. Změnou je navýšení limitu sazby podpory u speciálních plodin na 35 – 65 % (původně 25 – 50 %), rozšíření kategorie speciálních plodin o cukrovou řepu a rozšíření podmínek pro žadatele o bezdlužnost vůči v Zásadách vyjmenovaným institucím s tím, že bezdlužnost žadatel deklaruje formou čestného prohlášení, které je součástí žádosti. Příjem žádostí pro rok 2018 bude v souladu s pravidly programu ukončen dne 30. 10. 2018. Dovolujeme si upozornit žadatele, že pojistné je nutné uhradit po podání žádosti o podporu.

Pojištění lesních porostů - příjem žádostí pro rok 2018 je zahájen 1. 1. 2018 a bude ukončen 30. 10. 2018. Příjem žádostí v programu Pojištění produkce lesních školek bude zahájen 1. 8. 2018 a ukončen 1. 11. 2018.

Program Úvěry na nákup půdy a Sociální zemědělství pokračuje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 novým kolem příjmu žádostí. Pro program Sociální zemědělství jsou alokovány finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč.

Kontinuální příjem žádostí probíhá u programu Zemědělec, Podpora nákupu půdy (dotace úroků z komerčních úvěrů), Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař, Zpracovatel a Zajištění úvěrů. Nové kolo příjmu žádostí programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru není prozatím stanoveno.

Pravidla jednotlivých programů jsou přístupná na internetových stránkách www.pgrlf.cz. V případě zájmu jsou pro žadatele k dispozici následující kontakty: infolinka: 225 989 480, e-mail: info@pgrlf.cz, infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538.

Zdroj: szif.cz