Výplaty podpor Jednotné žádosti v nové SZP

      dotace rostlinná výroba živočišná produkce

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí o zemědělské dotace považuje vzhledem k opakovaným dotazům za potřebné znovu vysvětlit důvody změn v harmonogramu výplat podpor Jednotné žádosti, ke kterým došlo od minulého roku s ohledem k novému nastavení Společné zemědělské politiky (SZP). S těmito změnami, které se promítnou do celého programového období SZP, souvisí i jiné rozložení a struktura plateb, se kterými je třeba počítat a připravit se na ně.

Nová SZP přinesla řadu podstatných změn, které ovlivnily administraci žádostí podávaných prostřednictvím Jednotné žádosti. S tím samozřejmě souvisí i odlišnost plateb. V roce 2015 došlo v rámci Jednotné žádosti k nárůstu administrovaných podpor/titulů z původních 35 na 68. Současně i počet rozhodnutí o poskytnutí dotace, které musí SZIF v souvislosti s platbami vydat, se meziročně zvýšil o 40 %.
Nejpodstatnější změnou pro žadatele je bezpochyby rozdělení původní jednotné platby na plochu (SAPS) na dvě samostatné platby: SAPS a Platba za dodržení zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí (Greening). Zjednodušeně řečeno, dříve žadatel získával peníze na plochu v rámci jedné podpory (SAPS), dnes je to formou dvou dotačních titulů - SAPS a Greening. Každá podpora je administrována samostatně a v jiném období. Zatímco výplaty SAPS
se spouští jako první, kdy je většina zrealizována do konce kalendářního roku, ve kterém si žadatel podával žádost, Greening přichází na řadu až v roce následujícím. Důvodem časového posunutí u Greeningu je skutečnost, že kontroly pro tuto dotaci probíhají s ohledem na nastavení podmínek téměř až do konce roku a teprve po jejich ukončení je možné vydávat rozhodnutí o platbě.
Zároveň je třeba poukázat na skutečnost, že k posunutí výplat dotací z uvedených důvodů dochází také v jiných členských státech Evropské unie. Právě na jejich podnět Evropská komise připravila návrh, aby byl původní termín 30. června, dokdy je členský stát povinen vyplatit 95 % finančních prostředků určených na přímé platby, prodloužen do 15. října, kdy končí finanční rok EU. Pro některé státy je totiž původní lhůta obtížně splnitelná. Termín 30. června je pro zemědělské platební agentury EU závazný, v případě nesplnění je Evropská komise oprávněna finanční prostředky danému státu krátit. V tomto ohledu informujeme, že SZIF tuto podmínku vždy plnil a splní ji i v letošním roce bez ohledu na posunutí data. K dnešnímu dni (28. 6.) bylo na přímé platby vyplaceno téměř 97 % finančních prostředků. Na opatření v rámci Programu rozvoje venkova, o které se také žádá prostřednictvím Jednotné žádosti (např. AEKO, LFA, EZ a další), se tento termín nevztahuje. V současné době probíhá jejich administrace, kterou se SZIF snaží dokončit co nejdříve, avšak v prvním roce závazků a nových podmínek je administrace časově náročnější.

Co se současného harmonogramu výplat podpor týká, SZIF plní to, o čem žadatele informoval začátkem letošního roku. Na zásadní změny harmonogramu vždy zemědělce upozorňujeme. 
Žadatelům také připomínáme, aby u bezchybných žádostí využili možnosti vzdání se práva na odvolání, díky kterému se platby urychlí přibližně o 20 dní. Je škoda, že této možnosti využívá minimum žadatelů.
Chtěli bychom tímto žadatele upozornit, aby s novou podobou výplat počítali a vycházeli z ní, protože podle uvedených principů budeme postupovat po celé programové období stávající SZP. 
Zároveň bychom chtěli ubezpečit, že snahou SZIF je časové rozpětí mezi výplatami jednotlivých opatření maximálně zkrátit. Nový harmonogram výplat podpor Jednotné žádosti 2016 SZIF zveřejní 30. června 2016.
Autorka: Vladimíra Nováková - tisková mluvčí SZIF, zdroj: szif.cz