Elektronická přihláška do SMA ČR

(např: info@domena.cz)

Tímto prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že jsem byl seznámen, že Spolek zpracovává mé výše uvedené osobní údaje, datum vzniku a zániku členství, datum a výši úhrady členských příspěvků a další údaje mnou poskytnuté pro administrativní a zákonem stanovené účely (vedení seznamu členů Spolku, zasílání informací členské základně, plnění vzájemných práv a povinností v rámci Spolku v souladu se stanovami Spolku, vedení účetní evidence). Právním základem pro zpracování jsou stanovy Spolku, předpisy o účetnictví a ustanovení § 236 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále beru na vědomí, že příjemci osobních údajů mohou být zejména osoby, které zajišťují administrativní činnosti Spolku, přípravu akcí pořádaných Spolkem a vedení účetní a daňové agendy Spolku. Údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu, pro účely účetnictví po dobu stanovenou právními předpisy, pro účely evidence členů a bývalých členů bez časového omezení. Je mi známo že mám právo: přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, právo odstranění závadného stavu, právo na vysvětlení jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) mám práva uvedená v článku 12 - 23 tohoto nařízení.

Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování je možné se obrátit na správce na adrese:

SMA ČR, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana