84 - Trendy v RV a ŽV

Moderní trendy v rostlinné a živočišné výrobě

16/002/01110/163/000084

 

Zemědělské hospodaření v rostlinné výrobě se dělí na prvovýrobu a navazující odvětví, kam patří kromě zpracovatelského průmyslu také oblast hodnocení kvality a skladování obilovin. Klíčové faktory jsou z pohledu ekonomiky těchto procesů následující:

a) způsob skladování - na volných skládkách, v podlahových skladech, ve vícepodlažních skladech, v obilních silech a ve věžových skladech,

b) způsob posklizňového ošetření obilovin a podmínky skladování - čištění, sušení, třídění, teplota, vlhkost, složení vzduchu, přítomnost chorob a škůdců,

c) průběžné sledování kvality obilovin.

Nové a zemědělskými podniky žádané  trendy v hodnocení kvality a posklizňovém ošetřování obilovin směřují ve svém důsledku k zajištění ekonomické efektivnosti, snižování nákladů na hodnocení kvality, zefektivnění procesů skladování obilovin a implementaci rychlých metod zjišťování nových i stávajících parametrů kvality obilovin. Jednou z efektivních cest, jak seznámit prvovýrobní a zpracovatelské subjekty s těmito trendy, je transfer vědeckovýzkumných (VaV) poznatků z oblasti skladování a hodnocení kvality obilovin přímo do praxe. Vzhledem k tomu, že v dnešní době chybí kompetentní personál pro realizaci výsledků VaV, které mohou zabránit významným ekonomickým ztrátám zemědělských podniků, je nutno zajistit odpovídající odborné vzdělávání zemědělských subjektů, resp. jejich zástupců. Zemědělcům dnes obecně chybí informace o inovacích, nových způsobech a technologiích i užší spolupráce s výzkumnými subjekty. Lze proto důvodně předpokládat, že absence nových poznatků může v budoucnu podnikům přinést značné ekonomické ztráty a znevýhodnit je před konkurencí na komoditním trhu.

Projekt vychází z potřeb zemědělských podnikatelů - fyzických a právnických osob podnikajících v zemědělství a právnických nebo fyzických osob zpracovávajících zemědělské produkty a výrobky, podnikajících v rostlinné výrobě a potravinářství a dále osob z oblasti výzkumu a vzdělávání v zemědělství. Jedná se o odborné vzdělávání v oblasti testování kvalitativních parametrů obilovin včetně testování na kontaminanty (alergeny, mykotoxiny) a jejich vliv i na kvalitu živočišné výroby

Bude proškolených 30 beneficientů z resortu výrobců krmiv a jejich zaměstnanci, dále zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby na 3 akcích ve třech krajích.

Proškolení beneficienti budou schopni analyzovat rizikové faktory v chovu hospodářských zvířat a budou umět účelně reagovat na jejich výskyt a efektivně snižovat jejich dopad na organizmus zvířat i na ekonomiku celého chovu.

 

Vždy od 10:00 do 15:00 h se budou odborní lektoři věnovat inovacím v oblasti zajištění bezpečných krmiv:

 

22. ledna 2018 – Brno (JMK)

24. ledna 2018 – Bystřice nad Pernštejnem (V)

8. února 2018 – Deštná (JČK)

 

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob, proto je třeba se přihlásit (proklikem výše na vybraném termínu) nebo na portálu eagri - po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

 

Pozvánka

Materiály

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce