Jak jsme organizováni?

Orgány společnosti jsou následující: 

  

Sněm

Nejvyšší orgán, který je tvořen všemi členy společnosti a schází se nejméně jednou za rok. Volí orgány spolku, mění stanovy, určuje hlavní směry rozvoje společnosti.

Prezidium

Jedná jménem společnosti vůči třetím osobám. Je sedmičlenné, jeho členové jsou voleni sněmem. Ze svých členů prezidium společnosti volí prezidenta, který ji zastupuje navenek.

Dozorčí rada

Tříčlenný kontrolní orgán společnosti oprávněný ke kontrole všech úkonů společnosti.

  

Aktuální seznam členů Prezidia, Dozorčí rady a kanceláře najdete zde.

 

Členové prezidia i dozorčí rady se se členy Společnosti mladých agrárníků České republiky pravidelně setkávají na jednáních prezidia, na exkurzích, při volnočasových aktivitách apod.

 

Současně platné Stanovy a Jednací řád Společnosti mladých agrárníků české republiky je veřejně přístupný zde.

 

 

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce