Blíží se ukončení podávání ŽOP k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ)

      dotace

Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova - opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2017 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána NOVĚ na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je dostupný na všech Regionálních pracovištích SZIF nebo ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:
 v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné ukončení zemědělské činnosti;
 v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. 
Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF. U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí se vztahuje pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení
mohou podávat žadatelé, kteří:
 v rámci PUZČ HRDP byli pravomocně zařazeni do programu (rozhodnutí o zařazení);
 v rámci PUZČ EAFRD s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytování dotace.
Autor: Ing. Lukáš Pelle, zdroj: szif.cz