Vzdělávací semináře SMA ČR 2017-2018

Jedním z hlavních pilířů činnosti Společnosti mladých agrárníků České republiky je vzdělávání zemědělců a lidí žijících na venkově. Z dotačního programu Vzdělávací akce Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 se nám podařilo pro Vás získat celkem 9 projektů. Nyní tyto semináře intenzivně připravujeme po celé České republice. Všechny semináře jsou kapacitně omezené, proto Vás prosíme v případě zájmu o včasné nahlášení a potvrzení účasti. O aktuálních termínech se dozvíte na našich webových či FB.

První balíček vzdělávacích seminářů bude zaměřen na Optimalizaci výživy nepřežvýkavých hospodářských zvířat (16/002/01110/164/000060), ve kterém se můžete seznámit s problematikou krmných aditiv, výživou drůbeže, základy krmení prasat či koní, ale také s hygienickou nezávadností krmiv. Semináře budou zaměřeny na inovativní pohled složení krmné základny nepřežvýkavců a na definování nejčastějších problémů spojených s předkládáním krmiv jednotlivým kategoriím hospodářských zvířat s ohledem na snížení dopadu chovu těchto zvířat na životní prostředí. Semináře se budou konat v Brně, v Lanškrouně a v Bystřici nad Pernštejnem.

Na deseti seminářích se budou naši lektoři věnovat Možnostem zahájení zemědělské činnosti (16/002/01110/120/000061) s důrazem na možnost žádat o dotaci Zahájení činnosti mladého zemědělce, ale i dalšími variantami zemědělských dotací. Věnována bude i pozornost faktorům doprovázejícím činnost farmáře a to např. povinné vedení evidence hnojiv a pesticidů, zahájení chovu hospodářských zvířat, daňová problematika. Tohoto semináře se budete moci účastnit v Brandýsku, v obci Jílové, ve Vodňanech, v Hradci Králové, v Kroměříži, v Kunčicích pod Ondřejníkem, ve Veselíčku, v Náměšti nad Oslavou, ve Křtinách či v Pardubicích.

Tři semináře se budou týkat Moderních trendů v rostlinné a živočišné výrobě (16/002/01110/163/000084), které budou v Týně nad Vltavou, Brně a v Bystřici nad Pernštejnem. Tento projekt vychází z potřeb zemědělců kvalitně a bezpečně zpracovávat zemědělské produkty a výrobky z rostlinné i živočišné produkce. Potenciální hrozby se skrývají nejen ve skladech a při manipulaci s rostlinou, nebo živočichem, ale i v prostředí, kde žije, způsobech ošetření půdy apod. Naši přednášející se nezapomenou ani zmínit o principech pravidelného monitoringu kvality výrobků.

Koním budou věnovány semináře v rámci projektu Moderní metody ve zlepšování užitkovosti koní (16/002/01110/163/000084). Cílem je zdokonalovat péči o chovaná zvířata a zefektivnit chov koní. Během teoretické části semináře se účastníci mohou připravit na představení moderních trendů v oblasti péče o koňský chrup, či o masážních technikách pro obnovu a zlepšení užitkovosti koní. Dále se lektoři budou věnovat i procesním a organizačním postupům v ustajování a přepravě koní, ošetření kopyt a ochrany koní před parazity. „Suché“ povídání navíc bude „přibarveno“ praktickými ukázkami vedenými např. první koňskou zubařkou v ČR, zakladatelem Horse emergency, či lektorkou z USA. Šest seminářů bude postupně v Jaroměři, v Letovicích, v Bohuslavicích, v Lounech, v Trojanovicích a v Červené Vodě.

V Brně, Lanškrouně a v Mohelně se zájemci budou moci seznámit s problematikou ovčí a kozí parazitologie (16/002/01110/164/000104). Mnoho farmářů zanedbává péči o zvířata buď z neznalosti, nebo liknavosti. Druhým extrémem jsou zemědělci, kteří neefektivně nadužívají antiparazitika a vytváří si tak ve stádě rezistenci . Praktikující farmář a akademická pracovnice se svým posluchačům budou snažit předat poznatky z oblasti základní parazitologie malých přežvýkavců. Účastníci budou seznámeni se základními druhy parazitů, naučí se je detekovat a uplatňovat strategie pro jejich tlumení a eliminaci ze svých stád. Bude se snažit své posluchače naučit rychle, levně a účelně poznat základní druhy parazitů s využitím praktických ukázek práce s mikroskopem a naučit se na ně reagovat. Vzorky pro mikroskopování zajistí lektoři, ale účastníci semináře si mohou dovést vlastní vzorky výkalů svých oveček či koz, které budou adekvátně ošetřeny.

Také budeme pokračovat v populárním kurzu zaměřených především na velké přežvýkavc, který posiluje vědomosti a znalosti chovatelů v oblasti výživy a zdravotního stavu zvířat, protože výživa je předpokladem kvalitního zdravotního stavu chovaných zvířat a plnohodnotné produkce. Zvýšení inofmrovanosti o aspektech zdravotního stavu zvířat je předpokladem tvorby efektivních preventivních programů snižujících podíl léčených zvířat a snižujících rizika nadměrného používání terapeutik. V rámci projektu Inovace v chovu hospodářských zvířat – přežvýkavci (16/002/01110/151/000105) se s naším přednášejícím na sedmi akcích můžete věnovat tématům produkčních a metabolických nemocí dojnic, prevenci mastitid a vlivu na kvalitu mléka, hodnocení výživy a zdravotního stavu telat, či nemocem malých přežvýkavců. Setkat se s námi můžete v Kruhu, v Žabčicích, v Mohelně, v Kunčicích pod Ondřejníkem, v Loděnicích a v Týnu nad Vltavou. Mimo výše uvedenou problematiku se přednášející zaměří i na základní aspekty fyziologie a metabolismu ovcí a koz, telat, dojnic a dalších kategorií skotu. Představí nejen základní onemocnění těchto přežvýkavců, ale také jejich vlivu na efektivní chov. Speciální pozornost bude věnována jejich prevenci – tzv. Herd Health Managementu. Snižování používání farmak je součástí snahy o vyšší efektivitu a ekonomickou prosperitu farem, které navíc vede k produkci bezpečných potravin s minimálním rizikem výskytu reziduí účinných látek. Teoretická část bude vždy v odpoledních hodinách podpořena exkurzí na farmu, kde si budete moci probírané informace pod dohledem lektora ověřit přímo na zvířatech.

Další velmi oblíbenou sérií kurzů sou teoreticko-prakticky zaměřené semináře na faremní zpracování zemědělských produktů (16/002/01110/164/000112). Projekt se zabývá realizací vzdělávacích akcí s využitím nových poznatků ve faremním zpracování zemědělské prvovýroby v oblasti rostlinné i živočišné. V současné době vzrůstají požadavky na kvalitu zemědělských produktů a způsob, jak posílit postavení zemědělských podniků a jeho konkurenceschopnosti, je diverzifikace jeho produkce a zefektivnění managementu. Jeden dvoudenní seminář bude zaměřen na bezpečné zpracování masa na farmě, další akce budou věnovány například zpracování mléka za účelem výroby zdravotně bezpečné potraviny, kterou bude možné prodávat „přímo ze dvora“. Z rostlinné sekce se zaměříme na zpracování ovoce a zeleniny. Absolventi kurz budou schopni účelně reagovat na změnu tržního prostředí tím, že dokáží flexibilně měnit nabídku zpracovaných faremních produktů podle aktuální potřeby a nákupní síly konečného spotřebitele, ale zároveň bez negativního dopadu na kvalitu výrobků. Pozornost bude věnována i možnostem určování krizových momentů v procesech výroby a zpracování (Critical Control Points). O tomto všem a i více se můžete dozvědět v Brníčku u Zábřeha, v Brně, v Rychnově nad Kněžnou, ve Vlkaneči, v Přešticích či v Kroměříži.

Úplně novým je projekt Efektivní obnova travních porostů využitím suchovzdorných druhů víceletých pícnin (16/002/01110/163/000114), který pružně reaguje na vývoj posledních pár let. Problematika stabilizace produkce travních porostů v podmínkách měnícího se klimatu zejména s vazbou na opakující se periody sucha bude probírána ve Vatíně, v Troubsku, v Českýh Budějovicích, v Žamberku, v Zubří a v Opavě. Na seminářích se dozvíte jak cíleně a efektivně obnovit travní porosty za účelem zvýšení hospodářského výnosu a dosažení ekonomické efektivnosti skrze využití suchovzdorných druhů víceletých pícnin. V souvislosti s tím bude také řešena otázka kvality a zdravotní bezpečnosti píce. Extrémní výkyvy počasí, střídání přívalových deštů s nedostatkem vláhy a období vysokých teplot může vést k rozvoji mykotoxinů, kdy se v podmínkách mírného pásma začínají vyskytovat mykotoxiny (sekundární metabolity plísní) coby zdravotní riziko pro hospodářská zvířata. Na semináři budete seznámeni s možnostmi optimalizace travních porostů o druhy trav, které tato rizika minimalizují.

Posledními semináři podpořenými z Programu rozvoje venkova jsou ty, které jsou zaměřeny na lidský faktor zemědělského podnikání. Management rodinného podniku (16/002/01110/152/000122) bude v Hradci Králové orientován především na zefektivnění řízení pracovníků a i vedení farmy. Čtyři akce na sebe budou vzájemně navazovat a budou se týkat aplikace nových manažerských postupů a poznatků z oblasti motivace, ekonomiky a řízení podniku, osobního rozvoje pracovníků, zvládání krizových situací, time managementu, pozitivního přístupu k pracovním povinnostem apod.

Budeme se na Vás těšit.