Zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách

      2018 SZIF TTP dotace jetel kukuřice sucho vojtěška škody

Ministerstvo zemědělství dne 11. 10. 2018 uveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018.

Příjem žádostí bude zahájen 22. 10. 2018 a ukončen 31. 10. 2018 včetně. Žádost se bude týkat krmných plodin kukuřice (vyjma kukuřice na zrno), trvalých travních porostů (TTP), jetele a jeho směsí a vojtěšky a jejích směsí.

Dotace bude poskytnuta těm zemědělcům, jejichž díly půdních bloků, případně části dílů půdních bloků, na základě územní příslušnosti spadají do stanovených suchem poškozených katastrálních území, nebo žadatelům, kteří prokáží ztráty na tržbách převyšující 30 % v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo s průměrem posledních pěti let, do kterých se nezapočítá nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce. K odškodnění bude možné zahrnout pouze výměru, ke které žadatel prokáže stanovenou minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat vedených v ústřední evidenci k 31. 8. 2018.

Žádosti budou podávány na příslušná pracoviště SZIF. Veškeré informace naleznete v uveřejněných Zásadách na webových stránkách SZIF, https://www.szif.cz/cs/rizika, ve složce sucho 2018. Dále na webových stránkách ve složce sucho 2018 naleznete tabulky ve formátu xls. určené k výpočtu nároku na dotaci.